Assisi zarándokút   Fôoldal  Idôjárás A zarándokút állomásai

„Ferenc, Ferenc, menj és javítsd meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől.”

Link: Assisi Szent Ferenc élete és munkássága

A zarándokutat hirdető prospektus

Montepaolo-Dovadola-tól ........ Assisi-ig

Zarándoklat ....... a természet ölén!

Zarándoklat a 3. évezredben

Mi mögött rejtôzik ez az erôs ösztönzés?

Még az is, aki személyesen szerzett tapasztalatokat korunk egyik vagy másik zarándokútvonalán és megtapasztalta azt is milyen nehéz az út során a legszükségesebbek, a szomjat oltó ívóvíz, az éhséget csillapító élelmiszer beszerzése és végül a napi szálláshely megtalálása, még az is kérdezi magát és másokat: mégis mi az ami minket erre a kalandra csábít?

A legnagyobb érdeklôdés Észak-Európából, különösen Németországból és Franciaországból érkezik, de ide sorolható még Kanada, Japán, Brazília és végezetül Olaszország is. Az utóbbi idôben nagyon sok olasz ember is érzi azt a szükségletet, hogy a belsônkben megbúvó motivációk által ösztönözve új egzisztenciális tapasztalatokat szerezzen. Az intellektuális képzés, legyen az akár világi vagy egyházi (a jelenkori szociálpolitikai valóságról nem is beszélve) nem tudja többé felkelteni a mai generációk érdeklôdését. A fiatalok a jelenkori kulturális és vallási elôírásaival szemben – az elvégzett tanulmányoktól eltekintve - közömbösek, és növekszik a szükségletül, hogy új modelleket keressenek. Valóban meglepô megállapítani, hogy a gátlástalan élvezethajhászás gyermekei, ebben a szorongatott helyzetben milyen bátorságot mutatnak, hogy új elméleteket ismerjenek meg a saját belsô átváltozásuk érdekében.

Miért kell ferences zarándoklatot csinálnunk?

Szent Ferenc, Olaszország védôszentje, keresztény szent, valamennyi vallás – akár nyugati vagy keleti – által „közvetítőként” elismert személyiség, aki a polgári világban is a legnagyobb tiszteletet élvezi, már olyan régóta, hogy ez a tény a békeharcosokat arra sarkalja, hogy „világi zarándoklatokat” szervezzenek, amelyeket „békemenetnek” neveznek. Jóllehet egy vagyonos családból származott, elutasította ezt a kiváltságokkal teli világot, hogy megtanulja becsülni a mérhetetlen könyörületeséget: Szent Ferenc mindenrôl lemondott, hogy magát az arra rászorulók szolgálatába állítsa, miközben ô maga „utolsó lett az emberek között”. Példája olyan nagy hatású volt, hogy néhány éven belül egy rendet alapított, amely az Evangélium tanításait követte. Élete mintegy, az Úr munkáját folyamatosan dicsôítô dícshimnuszként jellemezhetô, ahogyan ez kivehetô írásaiból is.

Szent Ferenc hittérítô és zarándok volt Igen sokat utazott Olaszországban, a jámbor zuarándokok útját követve, akik az uerópai középkor tulajdonképpeni „motorjai” voltak. Kortársaihoz hasonlóan ô is elzarándokolt a hôn óhajtott rendeltetési helyre, Santiago de Compostela-ba (a „Fioretti”IV. Fejezete említi). Szent Ferenc a béke valódi zarándoka volt a Szentföldön 1219-ben (a keresztesháborúk idôszaka), az egyetlen keresztény aki a „szeretet lándzsájával” volt felvértezve, aki félelem nélkül hirdette Krisztusban való hitét, még magának a szultánnak is. Késôbb Szíriában és Egyiptomban is prédikált, sôt még Marokkóba is el kívánt jutni.

Szent Antal Lisszabonból

Szent Ferenc egy további alázatos hittestvére volt, akit mély spirituális buzgósága miatt „az én püspököm”-nek nevezett. A Montepaolo remeteség volt az elsô olaszországi tartózkodási helye. Rövid idôn belül nagy megbecsülést szerzett magának tüzes beszédéért és prédikációit mindenütt idézték. Elôszôr keresztülutazta Romagna-t és Észa-Olaszországot, késôbb Franciaországban volt található, ahol az albigens eretnekek ellen harcolt. Végezetül prédikált még Veneto tartományban és Lombardiában is, mielôtt utolsó állomáshelyére Pádovába érkezett. Elképzelhetjük, hogy az „Assisi zarándokút” zarándokának prototípusa éppen Szent Antal volt, aki bizonyíthatóan jelen volt Montepaolo-ban, La Verna-ban, Cerbaiolo-ban, Montecasale-ben és Assisi-ben is mint Romagna tartománybeli illetôleg észak-olaszországbeli egyházközségi plébános, hogy részt vehessen a rendi alapszabályzat kidolgozásában (1221/1224/1227/1230). Szent Antal az egész katolikus egyház leginkább tisztelt szentje, akit XII. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá nyilvánított.

 

Hogyan született meg az Assisi zarándokút

Az Assisi zarándokút csaknem teljesen spontán módon keletkezett, azaz abból az alkalomból, hogy a környéken már évszázadok óta létezô számos hagyományos zarándokutat (lásd Assisi, La Verna, Cerbaiolo, Montecasale, Montepaolo) összekapcsolja. Ezek szorosan kapcsolódnak a régies és sajátságos odaadáshoz, alázatossághoz, és amelyek, ha ôket ebben a formában újra felélesztik, egy új ösztönzést adnak Önmagunk kutatásának és emellett Ferenc eszméinek megújításának.

Ennek a célja nemcsak az ô tanításának az erejét igazolni a kívülállóknak, hanem az eredeti ferences testvériesség megújítása a zarándokúton és magában Assisi-ben is. Assisi városa minden jóakaratú ember számára az “egyetemes összetartás helye” lesz, ahol - az alapeszméknek megfelelôen - felülemelkedünk a kultúrák és vallások közti bármely különbségen.

A Szent Jakab út és az Assisi út - testvérutak

A legrégibb és legismertebb zarándokút, a Szent Jakab út mellett, most egy új lehetôség kínálkozik, Olaszország csodálatos természeti körülményei között zarándokolni – a két legnyagobb szent, Ferenc és Antal védôpajzsa alatt. Ez lehetôvé teszi, hogy felélesszük “a Napot és a csillagokat megmozgató szeretet” lángját, amelyet valamennyien öntudatlanul is magunkban hordozunk.

2007. július hónapban Santiago és Assisi városi tanácsának tagjai elhatározták, hogy a két várost a közös kulturális és spirituális rokonsága folytán testvérvárosokként összekapcsolják, hogy ezáltal a zarándoklat az “új” evangelizáció valós forrásaként újra felvirágozhassék. Biztosak vagyunk benne, hogy ennek a zarándokút a megtétele nagy hatással lesz azokra a zarándokokra, akik erre az egzisztenciális tapasztalatszerzésre vállalkoznak.

Internetes információ: www.camminodiassisi.it   info@camminodiassisi.it

 

Fôoldal