Assisi zarándokút   Home  Idôjárás A zarándokút állomásai

„Ferenc, Ferenc, menj és javítsd meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől.”

Link: Assisi Szent Ferenc élete és munkássága

Zarándoklat a 3. évezredben


Mi mögött rejtôzik ez az erôs ösztönzés?

Még az is, aki személyesen szerzett tapasztalatokat korunk egyik vagy másik zarándokútvonalán és megtapasztalta azt is milyen nehéz az út során a legszükségesebbek, a szomjat oltó ívóvíz, az éhséget csillapító élelmiszer beszerzése és végül a napi szálláshely megtalálása, még az is kérdezi magát és másokat: mégis mi az ami minket erre a kalandra csábít?

A legnagyobb érdeklôdés Észak-Európából, különösen Németországból és Franciaországból érkezik, de ide sorolható még Kanada, Japán, Brazília és végezetül Olaszország is. Az utóbbi idôben nagyon sok olasz ember is érzi azt a szükségletet, hogy a belsônkben megbúvó motivációk által ösztönözve új egzisztenciális tapasztalatokat szerezzen. Az intellektuális képzés, legyen az akár világi vagy egyházi (a jelenkori szociálpolitikai valóságról nem is beszélve) nem tudja többé felkelteni a mai generációk érdeklôdését. A fiatalok a jelenkori kulturális és vallási elôírásaival szemben – az elvégzett tanulmányoktól eltekintve - közömbösek, és növekszik a szükségletül, hogy új modelleket keressenek. Valóban meglepô megállapítani, hogy a gátlástalan élvezethajhászás gyermekei, ebben a szorongatott helyzetben milyen bátorságot mutatnak, hogy új elméleteket ismerjenek meg a saját belsô átváltozásuk érdekében.

Miért kell ferences zarándoklatot csinálnunk?

Szent Ferenc, Olaszország védôszentje, keresztény szent, valamennyi vallás – akár nyugati vagy keleti – által „közvetítőként” elismert személyiség, aki a polgári világban is a legnagyobb tiszteletet élvezi, már olyan régóta, hogy ez a tény a békeharcosokat arra sarkalja, hogy „világi zarándoklatokat” szervezzenek, amelyeket „békemenetnek” neveznek. Jóllehet egy vagyonos családból származott, elutasította ezt a kiváltságokkal teli világot, hogy megtanulja becsülni a mérhetetlen könyörületeséget: Szent Ferenc mindenrôl lemondott, hogy magát az arra rászorulók szolgálatába állítsa, miközben ô maga „utolsó lett az emberek között”. Példája olyan nagy hatású volt, hogy néhány éven belül egy rendet alapított, amely az Evangélium tanításait követte. Élete mintegy, az Úr munkáját folyamatosan dicsôítô dícshimnuszként jellemezhetô, ahogyan ez kivehetô írásaiból is.

Szent Ferenc hittérítô és zarándok volt Igen sokat utazott Olaszországban, a jámbor zuarándokok útját követve, akik az uerópai középkor tulajdonképpeni „motorjai” voltak. Kortársaihoz hasonlóan ô is elzarándokolt a hôn óhajtott rendeltetési helyre, Santiago de Compostela-ba (a „Fioretti” IV. Fejezete említi). Szent Ferenc a béke valódi zarándoka volt a Szentföldön 1219-ben (a keresztesháborúk idôszaka), az egyetlen keresztény aki a „szeretet lándzsájával” volt felvértezve, aki félelem nélkül hirdette Krisztusban való hitét, még magának a szultánnak is. Késôbb Szíriában és Egyiptomban is prédikált, sôt még Marokkóba is el kívánt jutni.

Szent Antal Lisszabonból

Szent Ferenc egy további alázatos hittestvére volt, akit mély spirituális buzgósága miatt „az én püspököm”-nek nevezett. A Montepaolo remeteség volt az elsô olaszországi tartózkodási helye. Rövid idôn belül nagy megbecsülést szerzett magának tüzes beszédéért és prédikációit mindenütt idézték. Elôszôr keresztülutazta Romagna-t és Észa-Olaszországot, késôbb Franciaországban volt található, ahol az albigens eretnekek ellen harcolt. Végezetül prédikált még Veneto tartományban és Lombardiában is, mielôtt utolsó állomáshelyére Pádovába érkezett. Elképzelhetjük, hogy az „Assisi zarándokút” zarándokának prototípusa éppen Szent Antal volt, aki bizonyíthatóan jelen volt Montepaolo-ban, La Verna-ban, Cerbaiolo-ban, Montecasale-ben és Assisi-ben is mint Romagna tartománybeli illetôleg észak-olaszországbeli egyházközségi plébános, hogy részt vehessen a rendi alapszabályzat kidolgozásában (1221/1224/1227/1230). Szent Antal z egész katolikus egyház leginkább tisztelt szentje, akit XII. Pius pápa 1946. január 16-án egyháztanítóvá nyilvánított.

Fôoldal