Pouť do Assisi   Města na trase

”Jdi, Františku, a oprav můj dům”

Link:Život a dílo Františka

Poutnictví ve 3. tisíciletí

Odkud pochází tato silná přitažlivost? I ten, kdo na vlastní kůži zažil jednu či více současných poutí a zakusil sám na sobě, jak je těžké během pouti najít nejpotřebnější věci jako střechu nad hlavou, vodu pro uhašení žízně a nakonec i něco k jídlu, se ptá sebe i druhých: Co to pudí člověka k takovému dobrodružství? Největší zájem přichází ze severu Evropy, zvláště z Německa a Francie, pak také z Kanady, Japonska, Brazílie …a nakonec i z Itálie: v poslední době také mnozí Italové cítili potřebu prožít nové existenciální zkušenosti, podnícené skrytými vnitřními motivy. Intelektuální formování, ať už světské či církevní – nemluvě ani o současné sociálně-politické realitě – už není s to přitáhnout pozornost dnešních generací.Mladí lidé prožívají dnešní kulturně-náboženské požadavky s velkou distancí bez ohledu na vzdělání, jakého se jim dostalo, a tak se v nich rodí potřeba prozkoumat jiné způsoby, jak dosáhnout hloubky. Každopádně s údivem zjišťujeme, že mnozí zastánci nespoutaného hédonismu prokazují v této obtížné situaci skutečnou odvahu k prozkoumání nových oblastí světonázoru a stávají se protagonisty své vlastní vnitřní přeměny.

Proč františkánská pouť?

Svatý František, patron Itálie, je svatým křesťanem uznávaným všemi náboženstvími – západními i východními – jako „usmiřovatel“, který se dlouho těší velkému respektu i v občanském světě. Aktivisté mírového hnutí zorganizovali „světské poutě“, které nazvali „pochody za mír“. I když pocházel ze zámožné rodiny, odmítl svět založený na privilegiích, aby mohl vyzvednout hodnotu nesmírné lásky k bližnímu. Vzdal se všeho, aby se mohl sloužit potřebným a stát se „posledním mezi lidmi“. Jeho příklad byl tak silný, že během několika let vedl ke vzniku řádu založeného na chudobě v souladu s učením Evangelia. Jeho život byl neustálou chválou Božího díla, kterou zdůrazňuje i ve svých spisech: jeho Ptačí zpěv je výtvorem jeho hluboké Lásky.

František byl misionář a poutník

Prošel velkou částí Itálie, putoval po cestách zbožných poutníků, kteří byli skutečnými „motory“ evropského středověku. Stejně jako mnoho jeho současníků došel i k nejvíce vytouženému cíli – Santiagu de Compostela ( František šel ve své zbožnosti k Svatému Jakubovi z Galicie - z "Kvítků" svatého Františka). Svatý František byl skutečným poutníkem míru při své cestě do Svaté země v roce 1219 (doba křížových výprav), byl jediným křesťanem, který vyzbrojen „mečem lásky“, hlásal beze strachu svou víru v Kristu dokonce i sultánovi Melek el-Kamelovi. Později kázal i v Sýrii a v Egyptě a dokonce se pokoušel dosáhnout Maroka.

Svatý Antonín z Lisabonu

Je jiným mimořádným františkánským bratrem, kterého František pro jeho „jemnou“ spiritualitu nazýval „mým biskupem“. Poustevna v Montepaolo byla místem jeho prvního pobytu v Itálii. Během krátké doby začal být ctěn pro svá ohnivá kázání, která byla všude citována. Nejprve prošel Romagnu a severní Itálii, později ho potkáváme ve Francii v boji proti Albigenskému kacířství a nakonec kázal ve Venetu a v Lombardii, aby pak našel místo svého posledního pobytu v Padově. Můžeme si Antonína představit jako prvního poutníka na Pouti do Assisi, protože to byl právě on, kde se prokazatelně vyskytoval v Montepaolo, La Verně, v Cerbaiolo, Montecasale a nakonec v Assisi, kde jako provinciál Romagne a severní Itálie byl přítomen sepisování stanov řádu. Podle výsledků statistického šetření provedeného mezi křesťany je svatý Antonín nejvíce uctívaným světcem katolické církve a v roce 1946 byl prohlášen „doktorem církve“.

Home